Ké hoạch công tác tháng 3.2021


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HUY HOANG

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/KH-MNHH

 

                   Mạo Khê  ngày, 04 tháng 05 năm 2021

 

KẾ HOẠCCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  03/ 2021

 

1. Tổ chức các hoạt động phong chống dịch covit19 cho trẻ quay lại học tập chung 15/03.

2. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và trực hiện ké hoạch theo chi đạo PGD điều chỉnh chuyên môn theo thời kỳ Covis19.

3. Tiêp tục tuyển sinh HS quay lai trường học

4. Triển khai tích hợp ATGT toàn Trường

. Lịch cụ thể :                      

TT

Nội dung công việc

Biện pháp

Người thực hiện 

Thời gian thực hiện

Đánh giá két quả

I

Quy mô : 5 nhóm lớp

+ 3lớp

2 nhóm

 

 

Công tác phát triển

-Huy động trẻ ra lớp sau nghỉ Covits-19

- Đông viên trẻ và tổ chúc các hoạt động cho trẻ tham gia nhằm thu hút trẻ

Huy động học sinh nhóm trẻ ( 4 độ tuổi)

-CB,GV, NV

BGH,GV

 

GV nhóm trẻ

Mở thêm 01 nhóm trẻ

Cả tháng

 

 

2

- Công tác chuyên môn

 

 

-Chăm sóc: Tạo môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động

-Tổ chức XD MT lấy trẻ làm trung tâm (XD vườn rau quang cảnh nhà trường. phù hợp phòng dịch

 -Tiếp tục duy trì  trì đảm bảo khẩu phần ăn, đảm bảo đủ nước ấm hàng ngày. Quan tâm đến ATTP.

- Lập  KH theo nhóm lớp và theo  độ tuổi của nhà CM trường

- KT chặt chẽ khai báo sức khỏe cho trẻ

- Tích hợp CM tuyên truyền ATGT

PHT

BGH+GV+NV+CD

 

 

 

CM+GV

 

GV

15/3

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3.4

 

 

 

 

 

 

3

 

Công tác xây dựng CSVC

  • Chỉnh trang bổ xung CSVC cho lớp mới

Lập Kế hoạch ATVS theo hướng dẫn.  

Trung tâm; Lắp bồn rửa tat cổng vào đo thân nhiệt trẻ . kết hợp Hố sơ khai báo y tế  cam kết với phụ huynh kho trẻ quay trở lại

Chuẩn bị CSVC  an toàn chống dịch đảm bảo

Mua sắm đầy đủ các vất dụng phòng chống dịch

HT+ KT+ BGH

 

GV+PH

Tuần 3-4

 

Cả tháng

 

 

 

4

 

 

Công tác khác

 * Công tác tham mưu

 

 

*Trồng hoa

* Công tác kiểm tra: Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

* Công tác chuyên đề

* Công tác khác

 

 

- Tham mưu sửa quạt, điều hòa, mua sắm toàn bộ đồ dùng lớp mới,

-Chỉnh trang môi trường

 

 

 

-Trồng cây, trồng hoa, nâng cấp vườn cây, trồng rau

 

- Tập huấn CM monteesori

-Văn nghệ cho các bé mừng ngày 26/3

 

 

BGH+CĐ+PH

HT

HT+CĐ

 

 

Toàn Trường

 

CM

 

CĐ+ BGH+ ĐTN

 

4/5-30/3

 

 

Tuàn 1-2

Tuần 3-4

Cả tháng

 

 11,12,13 / 3

-Cả tháng

Ngày 26/3

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Nguyêt

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu