Thời khoá biểu


 
 
 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON HUY HOÀNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

 

Tuần:1 đến tuần 35 Từ ngày 05 / 09 /2012 đến ngày:10 /05 /2013

 

 

 

 

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

2

Sáng

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Chiều

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

3

Sáng

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC ( NB tập nói)

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (KPKH)

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (KPKH)

Chiều

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

4

Sáng

PHÁT TRIỂN TCXH ( Âm nhạc )

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Chiều

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

5

Sáng

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (LQ với toán )

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (LQ với toán )

Chiều

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

6

Sáng

PHÁT TRIỂN TCXH ( HĐ vơi đồ vật )

PHÁT TRIỂN TCXH - PTTM ( Tạo hình - Âm nhạc )

PHÁT TRIỂN TCXH - PTTM ( Tạo hình - Âm nhạc )

Chiều

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

Ôn luyện HĐ sáng và HĐ góc - Chơi tự do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

   PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

           ( Đã ký )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ngô Thị Phương