Danh sách CBGV - NV Trường Mầm Non Huy Hoàng .

Danh sách CBGV - NV Trường Mầm Non Huy Hoàng .

 

  

Họ và tên : Vũ Thị Thủy

Ngày, tháng, năm sinh : 24/ 12/ 1976

Chức vụ : CTHĐQT

 

Họ và tên : Ngô Thị Phương

Ngày, tháng, năm sinh : 16/ 09/ 1979

Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng - Giáo Viên

 

Họ và tên : Vũ Thị Kim Dung

Ngày, tháng, năm sinh : 07/ 10/ 1990

Chức vụ : Kế toán

 

Họ và tên : Đoàn Thị Hoa

Ngày, tháng, năm sinh  : 02/ 08/ 1980

Chức vụ : Cô nuôi

 

Họ và tên : Vũ Thị Thủy

Ngày, tháng, năm sinh : 12/ 04/ 1986

Chức vụ : Cô nuôi

 

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Nga

Ngày, tháng, năm sinh : 24 / 01/ 1987

Chức vụ : Giáo viên

 

Họ và tên : Trần Thị Hương

Ngày, tháng, năm sinh : 09/ 06/ 1988

Chức vụ : Giáo viên

 

Họ và tên : Phạm Thị Hà

Ngày, tháng, năm sinh : 07/ 01/ 1970

Chức vụ : Giáo viên

 

Họ và tên : Vũ Thị Thơm

Ngày, tháng, năm sinh : 20/ 11/ 1989

Chức vụ : Giáo viên

 

Họ và tên : Lý Thị Thanh Bình

Ngày, tháng, năm sinh : 06/ 03/ 1985

Chức vụ : Giáo viên

 

Họ và tên : Ngô Thị Nam

Ngày, tháng, năm sinh : 20/ 08/ 1986

Chức vụ : Giáo viên

 

Họ và tên : Phạm Thị Mai

Ngày, tháng , năm sinh : 20/ 10/ 1988

Chức vụ : Giáo viên

 

Họ và tên : Trần Thị Hiền

Ngày, tháng , năm sinh : 01/ 09/ 1992

Chức vụ : Giáo viên