Thực đơn tháng 4.2021


PHÒNG  GIÁO DỤC & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HUY HOÀNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập- Tự do – Hạnhphúc

Tuần1 :từngày (05/04- 9/04/2021)

 

THỨ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

ĐIỀU CHỈNH

2

Cơmtrắng , Thịtkhotrứngcút, canhbíxanhthịtbăm

Chèđỗxanhcốtdừa

 

3

Cơmtrắng , đậuránomthịtlợn, Canhngaomồngtơi

Búnriêucua

 

4

Cơmtrắng, thịtgà rimnấmhương, Canhbíđỏninhxương

Bánhsawich, sữađậunành

 

5

Cơmtrắng, thịtbòhầmkhoaitây, canhngaonấuchưa

Cháosườnbíđỏ

 

6

Cơmtrăng, tômthịtxàongũsắc , canhbầunấutôm

Mỳbòrauthơm

 

7

Cơmtrắng, giò rim càchua, canhcuarauđay

Miếngàrauthơm

 

 

Tuần2 :từngày (12/04- 16/04/2021)

 

THỨ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

ĐIỀU CHỈNH

2

Cơmtrắng, tômthịtsốtcàchua, canhbầunấutôm

Búnbòrauthơm

 

3

Cơmtrắng, thịtbòsốtvang, canhbíxanhthịtbăm

Chèđỗxanhcốtdừa

 

4

Cơmtrắng, thịtgàxàongũsắc, canhbíđỏninhxương

Bánhxúcxíchốp la, sữađậunành

 

5

Com trắng, thịttrứngkhotàu, canhkhoaitâyninhxương

Miếngàrauthơm

 

6

Cơmtrăng, thịtbòsốtvang, canhngaomồngtơi

Mỳgạothịtbăm

 

7

Cơmtrắng, thịttrứngđảobông, canhcuaraumồngtơi

Chàogàcàrốt

 

 

 

         

Tuần3 :từngày (19/04- 23/04/2021)

 

THỨ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

ĐIỀU CHỈNH

2

Cơmtrắng , Thịtkhotrứngcút, canhbíxanhthịtbăm

Chèđỗxanhcốtdừa

 

3

Cơmtrắng , đậuránomthịtlợn, Canhngaomồngtơi

Búnriêucua

 

4

Cơmtrắng, thịtgà rim nấmhương, Canhbíđỏninhxương

Bánhsawich, sữađậunành

 

5

Cơmtrắng, thịtbòhầmkhoaitây, canhngaonấuchưa

Cháosườnbíđỏ

 

6

Cơmtrăng, tômthịtxàongũsắc , canhbầunấutôm

Mỳbòrauthơm

 

7

Cơmtrắng, giò rim càchua, canhcuarauđay

Miếngàrauthơm

 

Tuần4 :từngày (26/04- 29/04/2021)

THỨ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

ĐIỀU CHỈNH

2

Cơmtrắng, tômthịtsốtcàchua, canhbầunấutôm

Búnbòrauthơm

 

3

Cơmtrắng, thịtbòsốtvang, canhbíxanhthịtbăm

Chèđỗxanhcốtdừa

 

4

Cơmtrắng, thịtgàxàongũsắc, canhbíđỏninhxương

Bánhxúcxíchốp la, sữađậunành

 

5

Com trắng, thịttrứngkhotàu, canhkhoaitâyninhxương

Miếngàrauthơm

 

6

Cơmtrăng, thịtbòsốtvang, canhngaomồngtơi

Mỳgạothịtbăm

 

7

Cơmtrắng, thịttrứngđảobông, canhcuaraumồngtơi

Chàogàcàrốt

 

Ngườilậpthựcđơn                                                                                                    Ngườiduyệt

 

                                                                                                                                              (Đa Duyêt)

NguyễnThịVânAnh                                                                                                  NguyễnThịNguyệt

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu