Kế hoạch công tác tháng 4


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HUY HOANG

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 04/KH-MNHH

 

                   Mạo Khê  ngày, 02 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  04/ 2021

 

Trọng tâm:

1. Tham gia tạp huấn Quản ý cấp học mầm non

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phòng dịch covittheo tình hình mới

3. Tiêp tục tuyển sinh HS quay lai trường học

4.Tiếp tục triển khai tích hợp ATGT toàn Trường

. Lịch cụ thể :                      

TT

Nội dung công việc

Biện pháp

Người thực hiện 

Thời gian thực hiện

Đánh giá két quả

I

Quy mô : 5 nhóm lớp

+ 3lớp

2 nhóm

Huy Động 5 học sinh

 

 

Công tác phát triển

-Huy động trẻ ra lớp sau nghỉ Covits-19

- Đông viên trẻ và tổ chúc các hoạt động cho trẻ tham gia nhằm thu hút trẻ

Huy động học sinh nhóm trẻ (  độ tuổi nhà trẻ)

-CB,GV, NV

BGH,GV

 

GV nhóm trẻ

Cả tháng

 

 

2

- Công tác chuyên môn

 

 

-Chăm sóc: Tạo môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động

-Tổ chức XD MT lấy trẻ làm trung tâm (XD vườn rau quang cảnh nhà trường. phù hợp phòng dịch

 -Tiếp tục duy trì  trì đảm bảo khẩu phần ăn, đảm bảo đủ nước ấm hàng ngày. Quan tâm đến ATTP.

- Lập  KH theo nhóm lớp và theo  độ tuổi của nhà CM trường (  Chủ đề: nước và hiện tượng thiên nhiên. Quê hương đất nước Bác Hồ; Thời tiết, trang phục mùa hè, nước nhà trẻ)

- KT chặt chẽ theo dõi  sức khỏe cho trẻ

- Tích hợp CM tuyên truyền ATGT

PHT

BGH+GV+NV+CD

 

 

 

CM+GV

 

GV

Cả tháng

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3.4

 

 

 

 

 

 

3

 

Công tác xây dựng CSVC

  • Chỉnh trang bổ xung CSVC cho lớp mới

Nâng cấp bổ xung đồ dùng còn thiếu trong lớp và nhà trẻ

Chuẩn bị CSVC  an toàn chống dịch đảm bảo

Duy trì  đầy đủ các vất dụng phòng chống dịch

HT+ KT+ BGH

 

GV+PH

Tuần 3-4

 

Cả tháng

 

 

 

4

 

 

Công tác khác

 * Công tác tham mưu

 

 

*Trồng hoa

* Công tác kiểm tra: Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

* Công tác chuyên đề

* Công tác khác

 

 

 

-Chỉnh trang môi trường

 

chăm cây, chăm hoa, vườn cây, trồng rau

 

-Văn nghệ cho các bé mừng ngày 30/4- 01/5

 

 

BGH+CĐ+PH

HT

HT+CĐ

 

 

Toàn Trường

 

CM

 

4Cả tháng

 

 

-Cả tháng

Ngày 28/4

 

 

 

 

                                       HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Nguyêt

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu