QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TRƯỜNG MN HUY HOÀNG

CHUYÊN MÔN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

 

             Mạo khê, ngày 02 tháng 10  năm 2020                      

 

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON HUY HOÀNG

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 
 

 CHƯƠNG I.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện

 Quy chế này quy định nội dung thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của cán bộ giáo viên, các tổ chuyên môn, bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường; Quy định cơ cấu tổ chức tổ chuyên môn trong Nhà trường.

Điều 2. Mục đích yêu cầu

          Quy chế chuyên môn là cơ sở để Hiệu trưởng được giao giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, kì và năm học; là căn cứ để đánh giá xếp loại viên chức  và đánh giá chuẩn nghề nghiệp  giáo viên mầm non theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.

          Mọi cán bộ giáo viên có trách nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế này.

Điều 3. Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn

          - Căn cứ Điều lệ trường Mầm Non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/TT-BGDĐT ngày 07  tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44 ; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14, Thông tư số 44 và Thông tư số 05; Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT- BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ quyết định 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm Non;

- Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;

- Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Công văn số 1040/PGDĐT-CMMN ngày 29/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp học Mầm non năm học 2020 – 2021

                          CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Tổ chuyên môn:

          1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

          Tổ chuyên môn được thành lập theo quy định tại Điều 14 - Điều lệ trường Mầm Non của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

          Toàn trường được bố trí thành 02 tổ chuyên môn: Tổ khối mẫu giáo (4+ 5 tuổi) và tổ nhà trẻ ( 3 tuổỉ + nhà trẻ)

2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch giáo dục chủ đề, kế hoạch tuần, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện nghiêm túc việc dạy đúng, dạy đủ theo kế hoạch đã xây dựng và đã được chyên môn ký duyệt, thảo luận tình hình và đánh giá kết quả giáo dục trẻ thuộc phạm vi tổ phụ trách, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  trẻ. Quản lý các thành viên của tổ, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Theo dõi các hoạt động toàn diện của tổ viên.

2.2. Tổ chức trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, làm đồ chơi, đồ dùng dạy học, tổ chức dự giờ các hoạt động của các thành viên trong tổ để rút kinh nghiệm, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ tổ viên.

2.3. Xây dựng và đăng kí các tiêu chí, chỉ tiêu của từng học kì và cả năm học cho từng nhóm, lớp, được nhận xét đánh giá hàng tháng, từng kỳ và cả năm học. Sau đánh giá có biện pháp khắc phục những hạn chế cho tháng sau, kỳ sau.

2.5. Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét và đánh giá tổ viên, thảo luận kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ của giáo viên, bao gồm cả việc xây dựng kế hoạch, trao đổi kinh nghiệm thiết kế bài dạy. Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ, đánh giá chất lượng giờ dạy của các thành viên trong tổ. Tổ chức  đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

2.6. Việc theo dõi kiểm tra giáo viên của tổ trưởng phải làm thường kỳ, có kế hoạch và công khai.

2.7. Đánh giá, xếp loại CBGV hàng tháng, hàng kì và hàng năm. Đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng hoặc kỷ luật giáo viên.

 3. Chế độ kiểm tra,  hội họp

3.1. Kiểm tra ký duyệt giáo án, việc thực hiện chương trình của giáo viên: 1 tuần/lần (Tổ trưởng thực hiện vào chiều thứ 5,6 hàng tuần),

            3.2. Tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt tổ 2 tuần một lần ( Tuần 2 và tuần 4), thảo luận về các hoạt động giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục và kiểm điểm, đánh giá xếp loại giáo viên trong tháng.

          Việc sinh hoạt tổ chuyên môn cần bàn đúng nội dung, tránh bàn tràn lan, chiếu lệ, hình thức dẫn đến hiệu quả không cao.

          3.4. Chuyên môn dự các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục các nhóm lớp 4 - 6 hoạt động/tháng (BGH-TTCM)

          4. Quy định về hồ sơ của tổ chuyên môn:

4.1. Kế hoạch hoạt động năm, học kỳ, tháng, trọng tâm tháng của Tổ.

4.2. Sổ ghi biên bản các cuộc họp của Tổ (nhóm) chuyên môn.

4.3. Sổ theo dõi thi đua.

a. Lí lịch giáo viên trong tổ.

b. Danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân trong năm học trước.

c. Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong năm.

d. Bảng chấm điểm thi đua.

e. Tổng hợp kết quả thi đua tháng.

g. Kế hoạch theo chủ đề

Hồ sơ tổ chuyên môn do tổ tr­ưởng chuyên môn quản lý, cuối năm học nộp về lưu tại tủ lưu hồ sơ nhà trường ít nhất 5 năm.

Điều 5. Đối với giáo viên.

1. Nhiệm vụ chung của giáo viên:

- Tổ chức hoạt động giáo dục theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đã xây dựng và đã được chuyên môn ký duyệt. Xây dựng kế hoạch giảng dạy các hoạt động theo các lĩnh vực phát triển giáo dục theo đúng kế hoạch giáo dục nhà trường đủ 35 tuần/năm học.( Mỗi tuần 5 ngày)

- Tổ chức hoạt động chơi - tập đối với độ tuổi nhà trẻ: Thực hiện 02 lần/ ngày theo thời gian biểu quy định đối với từng độ tuổi (buổi sáng: thực hiện 01 hoạt động chơi - tập có chủ định; buổi chiều: hoạt động chơi - tập chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ củng cố, mở rộng, nâng cao các kết quả đạt được từ hoạt động chơi - tập có chủ định).

 Tổ chức hoạt động học đối với trẻ độ tuổi mẫu giáo: thực hiện 01 hoạt động học/ngày.

 Việc tổ chức hoạt động  chơi - tập có chủ định (đối với trẻ nhà trẻ) và hoạt động học (đối với trẻ mẫu giáo) phải đảm bảo có đủ các lĩnh vực giáo dục phát triển/tuần được quy định đối với từng độ tuổi theo Chương trình GDMN, theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non. Khuyến khích các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch và tổ chức độc lập hoạt động học có nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội.

 Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đúng độ tuổi: tổ chức thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục được quy định tại Chương trình GDMN hiện hành và các tài liệu hướng dẫn tham khảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Chuẩn bị và soạn bài theo quy định trước khi lên lớp. Thực hiện việc giảng dạy có đồ dùng dạy học, không dạy chay. Soạn bài trước 3 ngày theo quy định. Tham gia quản lý trẻ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Đảm bảo có đủ hồ sơ giáo án theo yêu cầu. Tích cực tham gia các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và nhà trường.

- Thường xuyên tự rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt để nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục. Tự bồi dưỡng và tham gia tốt các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do trường hoặc ngành tổ chức.Tích cực dự giờ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Tích cực tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Thực hiện học bồi dưỡng thường xuyên theo các nội dung bồi dưỡng cuả Sở GD và ĐT quy định.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của Pháp luật, Điều lệ trường Mầm non và Pháp lệnh cán bộ, công chức; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và chịu sự điều hành về chuyên môn của Tổ trưởng chuyên môn và các cấp quản lý giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước trẻ, thương yêu, tôn trọng trẻ, đối xử công bằng với trẻ, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.

- Phối hợp với gia đình và Đoàn thể trường trong các hoạt động giảng dạy và chăm sóc giáo dục trẻ. Tích cực tham gia hoạt động của Công đoàn, Nữ công và các hoạt động khác trong Nhà trường. Thực hiện tốt các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.

- Tìm hiểu và nắm vững trẻ trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp.

- Thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để làm tốt công tác kết hợp giáo dục trẻ. các tổ chức xã hội có liên quan để làm tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại về các lĩnh vực phát triển giáo dục cuối giai đoạn với trẻ nhà trẻ, đánh giá trẻ theo từng chủ đề đối với trẻ 3,4,5 tuổi. đánh giá cuối năm theo các chỉ số các độ tuổi. Đề nghị khen thưởng trẻ, bồi dưỡng các trẻ yếu để các em có đủ điều kiện vào lớp 1 bậc tiểu học.

- Thường kì báo cáo hoặc đột xuất (nếu có) tình hình học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình với Ban giám hiệu nhà trường. Làm tốt công tác tham mưu, giúp hiệu trưởng đề ra các biện pháp nhằm kết hợp tốt giữa Nhà trường - gia đình - xã hội trong việc nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ..

2. Những quy định về hồ sơ:

Mỗi giáo viên có đủ hồ sơ theo hướng dẫn thực hiện hồ sơ trường Mầm non do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 526/HD-SGD&ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2014 và theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT từ năm học 2017-2018 các cơ sở GDMN Thay thế và bổ sung gồm các loại hồ sơ  như sau:

1. Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày (Thay giáo án)

2. Sổ theo dõi lớp.

3. Sổ chuyên môn.

4.. Hồ sơ của trẻ (Sổ TDSK; Đơn xin nhập học, Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, Thẻ BHYT, phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ)

5. Sổ theo dõi tài sản nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

2.1. Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày

2.1.1. Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch­ương trình, nâng cao chất l­ượng bài soạn cao. Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy cách theo hướng dẫn chung của Phòng GD&ĐT (Font Times New Roman cỡ chữ 14). Không ngừng cải tiến ph­ương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng theo hư­ớng phát huy tính tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh. Giáo án phải soạn trước khi giảng dạy 3 ngày.

2.1.2. Giáo án đư­ợc thực hiện soạn trên máy vi tính in trên khổ A4 được kẹp theo từng quyển. Bắt buộc mỗi giáo viên phải có ít nhất 5 đến 10  giáo án soạn điện tử/ 1 năm gửi vào kho tài nguyên của trường. Giáo viên soạn giáo án trên máy tính gửi cho tổ trưởng duyệt online đúng quy định. Tổ trưởng các tổ gửi giáo án online cho HP phụ trách CM duyệt đúng thời gian quy định ( Duyệt vào thứ 5,6 hàng tuần)

2.1.3. Số lần kiểm tra tối thiểu: 1 tháng/1lần. Có chữ ký của Tổ trưởng chuyên môn. Ngoài ra, Ban giám hiệu sẽ kiểm tra đột xuất giáo án của bất kỳ giáo viên nào.

2.1.4. Kế họach Giáo dục:

Có đầy đủ kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch chủ đề: Căn cứ KHGD của nhà trường, cần đưa đầy đủ mục tiêu phân bổ hợp lý cho các chủ đề, mỗi lớp xây dựng từ 1-3 mục tiêu PTGDMN phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, nhà trường, nhóm, lớp, khả năng và nhu cầu của trẻ.

Mỗi chủ đề giáo viên lựa chọn tổ chức từ 1-2 hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ

 Kế họach tuần: Lựa chọn hoạt động phù hợp để giải quyết mục tiêu đã đưa ra

Tích cực lựa chọn áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến vào các hoạt động giáo dục trẻ.

Kế hoạch chăm sóc giáo dục ngày đưa nội dung hoạt động phù hợp nhằm  thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non.

          2.2. Sổ dự giờ - Bồi dưỡng chuyên môn - Hội họp:

Sử dụng mẫu chung do Sở GD&ĐT ban hành. Ghi chép, chấm điểm đánh giá tổ chức hoạt động đối với giáo viên theo thang điểm 20 ( Kèm theo văn bản số 2415/SGDDT-GDMN ngày 05/9/2017 của sở GD&ĐT và xếp loại đầy đủ, cụ thể phần đánh giá xếp loại và tiến trình giờ dạy trong sổ dự giờ. Số lần dự giờ đồng nghiệp: Giáo viên trên 3 năm công tác ít nhất 2 tiết/ tháng; Giáo viên dưới 3 năm công tác ít nhất 3 tiết/ tháng; Tổ trưởng chuyên môn ít nhất 4 tiêt/ tháng.

Phần ghi chép các buổi hội họp cần ghi chép đầy đủ, rõ ràng, cụ thể từng lần họp ( Họp hội đồng, họp chuyên môn, họp công đoàn, họp tổ khối)

Phần ghi bồi dưỡng chuyên môn cần ghi chép đầy đủ, rõ ràng, khoa học, ghi chép tất cả các buổi bồi dưỡng chuyên môn của trường, phòng và tổ khối. Cần lưu ý đến cần lưu ý tới công tác tự bồi dưỡng chyên môn, nghiệp vụ.

Số lần kiểm tra tối thiểu: 1 lần/1 tháng. Có nhận xét, kiểm tra của TTCM.

2.3. Sổ theo dõi trẻ

- Xây dựng kế hoạch năm, tháng đầy đủ, rõ ràng. Ghi chép đầy đủ lý lịch của học sinh. Theo dõi đầy đủ việc đến lớp của trẻ đánh dấu chuyên cần của trẻ theo quy định. Theo dõi trẻ bị suy dinh dưỡng theo quy định.

Số lần kiểm tra tối thiểu: 1 lần/1 tháng. Có nhận xét, kiểm tra của BGH.

3. Lên lớp.

3.1. Chuẩn bị chu đáo tr­ước khi lên lớp

3.2. Ra vào lớp đúng giờ.

3.3. Tr­ước mỗi buổi học giáo viên cần lưu ý khâu vệ sinh, sĩ số học sinh và các quy định khác của nhà trư­ờng.

3.4. Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự; giao tếp ứng xử đúng mực, không sử dụng điện thoại di động; Không làm việc riêng trong giờ học.

3.5. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ.

3.6. Chịu trách nhiệm quản lý trẻ, điểm danh, ghi tên trẻ vắng vào sổ theo dõi.  Nhận xét đánh giá trẻ sau khi tổ chức các  hoạt động trong ngày theo đúng quy định.

4 . Dự giờ.

5.1. Lịch dự giờ theo kế hoạch của nhà trường. Hoạt động thăm lớp dự giờ có thể thực hiện theo định kì hoặc đột xuất.

5.2. Mỗi giáo viên phải được Ban giám hiệu hoặc Tổ chuyên môn dự ít nhất 4 tiết/năm học.

  5.3. Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy.  Có biên bản của tổ chuyên môn kèm theo.

          5. Sáng kiến kinh nghiệm

- Mỗi ng­ười đều phải luôn luôn đúc rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả giảng dạy và công tác.

- Trong một năm học mỗi giáo viên có một sáng kiến kinh nghiệm, hoặc giải pháp sáng tạo. đề tài SKKN- GPST được đăng ký với tổ, BGH vào đầu năm học.

- Đánh giá SKKN- GPST phải theo đúng mẫu h­ướng dẫn của PGD&ĐT và nộp đúng thời gian quy định.

6. Chế độ thống kê, báo cáo:

TTCM - GV báo cáo định kì, đột xuất, yêu cầu phải đúng, đủ, kịp thời mọi sự sai sót phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

Điều 6. Kỷ luật lao động.

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý lao động, không vào chậm ra sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình. Không tự ý đổi giờ hoặc tự ý nhờ ng­ười dạy thay (kể cả dạy  hè)

2. CBGV nghỉ phải làm giấy phép ghi rõ lý do xin nghỉ, ghi rõ thời gian các hoạt động cần dạy thay, xin ý kiến tổ tr­ưởng và trình Hiệu tr­ưởng hoặc Phó hiệu trưởng quyết định, HP chuyên môn theo dõi và ghi vào bảng phân công dạy thay. Chấm công đầy đủ các hoạt động tập thể nh­ư hội họp, mít tinh, các hoạt động tập thể. Nếu CBGV được Phòng GD&ĐT điều động đi công tác phải nhận công lệnh trực tiếp từ Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và báo cáo việc thực hiện quy trình bố trí dạy thay trong thời gian đi công tác.

3. Giáo viên không nộp kế hoạch giáo dục, giáo án, hồ sơ; không đảm bảo những quy định tại quy chế này lần thứ nhất: Nhắc nhở. Lần thứ 2 lập biên bản, cắt thi đua khen thưởng hạ bậc xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Đánh giá viên chức cuối năm. Lưu hồ sơ cá nhân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng

Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên nội dung quy định trong quy chế này, tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế của cán bộ, giáo viên, thường xuyên, định kì khi có văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT điều chỉnh kịp thời để quy chế phù hợp với quy định của cấp trên và thực tiễn tại trường.

Điều 8. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn

          Hướng dẫn để  giáo viên tổ mình phụ trách nghiêm túc thực hiện nội dung đã được quy định trong quy chế này. Trong quá trình thực có nội dung nào chưa phù hợp kịp thời góp ý để BGH xem xét, quyết định điểu chỉnh, bổ sung. Nghiên cứu các văn bản có liên quan để làm căn cứ tổ chức điều hành nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục của tổ chuyên môn, giáo viên.

          Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên

          Cán bộ giáo viên căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung quy định tại Quy chế này.

          Điều 10. Trách nhiệm của các Tổ chức đoàn thể

          Căn cứ nhiệm vụ, phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế.

    

           HIỆU TRƯỞNG                                          

 

                     (Đã Ký)                                                    

Nguyễn Thị Nguyệt                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu