Asset Publisher

thong tin ve co so vat chat

thong tin ve co so vat chat


 +Các nội dung thông tin của đơn vị cần bổ sung tại mục http://dongtrieu.edu.vn/nha-truong-hoc-sinh/cong-khai-hoa-ve-nha-truong;jsessionid=3BC3B131F0CAF19A4BADB1AD5AF05FA1

+01 bải giảng trình chiếu, 01 giáo án thiết kế trên word, 01 bộ ảnh giới thiệu về nhà trường;

+Kiểm tra lại hộp thư của đơn vị tên miền @dongtrieu.edu.vn.