Xuất bản thông tin

báo cáo tháng 4 đã chỉnh sửa

báo cáo tháng 4 đã chỉnh sửa


 

Söa l¹i b¸o c¸o trùc tuyÕn th¸ng 4

 

 

Thêi gian söa l¹i tõ 14/4 ®Õn ngµy 20/4/2012. §Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm tóc

 

 

 

C¸c ®¬n vÞ nhËp vµo ë ®©y ®Ó kiÓm tra råi in ra giÊy ®Ó ®­a vµo Web.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm trường

Số điểm lẻ

TS nhóm trẻ

TS Trẻ nhà trẻ

TS Lớp mẫu giáo

TSHS mẫu giáo

TS trẻ 5 tuổi

Dân tộc tiểu số

TSHS trong tháng

TSHS tháng trước

Đạt tỷ lệ chuyên cần

TS trẻ học 2 buổi /ngày

TS trẻ ăn bán trú

TS Lớp 5 tuổi

Ghí chú

 
 

Khu Trung tâm Công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§· cã khu TT kh«ng cã ®iÓm lÎ

 

Điểm lẻ số 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm lẻ số 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm lẻ số 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm lẻ số 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm lẻ số 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm lẻ số 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm lẻ số 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng Công lập:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#####

0

0

0

 

 

Khu Trung tâm Tư thục

1

1

20

5

120

30

 

140

140

 

140

140

1

 

 

Cơ sở Tư thục số 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở Tư thục số 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở Tư thục số 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở Tư thục số 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở Tư thục số 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở Tư thục số 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở Tư thục số 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng Tư thục:

1

1

20

5

120

30

0

140

140

#####

140

140

1

 

 

TS: Lớp-Học sinh

1

1

20

5

120

30

0

140

140

#####

140

140

1